Strategické smerovanie spoločnosti

Strategické smerovanie spoločnosti

Spoločnosť KOVAL SYSTEMS, a. s., je od založenia budovaná ako výrobná spoločnosť s jasne definovaným výrobným sortimentom a silnou orientáciou na zákazníka. Práve zákaznícke požiadavky budujú a formujú portfólio výrobkov a služieb, ktoré spoločnosť dodáva a poskytuje takmer po celom svete.

Vzhľadom na to, že spoločnosť nedisponuje iba vlastnými výrobnými kapacitami, ale aj vývojovou a konštrukčnou dielňou alebo vývojovým centrom pre software a hardware, dokáže pružne reagovať na zmeny spotrebiteľského správania a zmeny požiadaviek zákazníka a neustále prinášať inovované produkty s vysokou pridanou hodnotou. 

Zmeny na trhoch či spoločenské zmeny neformujú len výrobkové portfólio, ale aj stratégiu spoločnosti. Napriek tomu, že hlavné črty stratégie - teda výrazná orientácia na zákazníka a stabilný a kontinuálny rast postavený na portfóliu vlastných výrobkov, sa od vzniku spoločnosti nezmenili, všeobecná situácia na trhoch, výrazné rozšírenie technologických a technických kapacít a ambícia rozširovať pôsobenie spoločnosti za hranice Európy, podnietili doplnenie dlhodobej a strednodobej stratégie o nové prostriedky na dosiahnutie stabilného rastu. 


Prostriedkom dosiahnutia stabilného a dlhodobého rastu a spokojnosti zákazníka už nie sú iba vlastné výrobky, ale spoločnosť definuje 3 základné piliere sortimentu: 

1. VLASTNÉ VÝROBKY: sortiment výrobkov, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja a vlastnej konštrukcie a tvoria nosný výrobný program spoločnosti. 

» Dlhodobá stratégia pre vlastné výrobky: Portfólio vlastných výrobkov musí tvoriť minimálne 60% tržieb, čo zabezpečí dostatočné zdroje na zvýšenie tempa rastu a technologickej vybavenosti spoločnosti. 

» Strednodobá stratégia pre vlastné výrobky: Cieľom je stabilizovať portfólio vlastných, strategických výrobkov. Pre tento účel zabezpečiť dostatočné vývojové, konštrukčné a technické kapacity tak, aby bol zákazníkovi ponúknutý vyspelý, konkurencie schopný výrobok prinášajúci minimálne rovnakú funkcionalitu a kvalitatívnu úroveň ako konkurenčné výrobky s priaznivejšou nákladovosťou. 


2. KOOPERÁCIE, ZÁKAZKOVÁ VÝROBA: výroba dielov a celkov na základe zákazníckej dokumentácie predstavujú účinný nástroj na stabilizáciu spoločnosti na kolísavom trhovom prostredí a optimálne využitie dostupných výrobných kapacít. 

» Dlhodobá stratégia pre objem kooperačnej výroby: objem musí dosahovať maximálne 30 - 35% tržieb spoločnosti.

» Strednodobá stratégia pre objem kooperačnej výroby: objem musí dosahovať približne 40 - 45% tržieb spoločnosti.


3. ŠPECIALIZOVANÉ PROJEKTY: vlastné výrobky, ktoré však svojim charakterom nespadajú do bežne predávaných, opakovateľných a obrátkových produktov. Ide predovšetkým o špecializované triediace linky, depozitárne a múzejné projekty, alebo komplexné dodávky. 

» Dlhodobá stratégia pre špecializované projekty: referenčnú a projektovú základňu a získané vedomosti, skúsenosti a postavenie na trhu využiť na to, aby sa čo najviac výrobkov spadajúcich do kategórie "Špecializované projekty" presunulo svojim charakterom do skupiny vlastných výrobkov, aby ich odbyt bol pravidelný, plánovateľný a realizovateľný vo vopred stanovených limitoch.

» Strednodobá stratégia pre špecializované projekty: využiť existujúce potreby zákazníkov a trhu na rozšírenie objemu špecializovaných projektov s cieľom zabezpečiť a budovať povedomie u potenciálnych zákazníkov a získavanie nevyhnutných referencií pre budúce projekty. 

© 2022, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Súhlasím