Zoznam osobných údajov, rozsah a účel spracovania

Informácie o charaktere osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, spôsobe spracovania a použitia takýchto informácií.

Zoznam osobných údajov, rozsah a účel spracovania

Informácie o charaktere osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, spôsobe spracovania a použitia takýchto informácií.

Zoznam osobných údajov, rozsah a účel spracovania

Vo vzťahu k záujemcom o zamestnanie sú spracované nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely: 


ÚČASŤ NA POHOVORE - spracúvanými osobnými údajmi sú:

» meno, priezvisko a titul, 
» trvalé bydlisko, 
» súkromný e-mail a telefón,
» údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise, v motivačnom liste. 

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. zákona č. 18/2018 Z.z. v plnom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). 

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie predzmluvného vzťahu týkajúceho sa plnenia pracovnoprávnych povinností a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. 


EVIDENCIA V DATABÁZE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE - spracúvanými osobnými údajmi sú:

» meno, priezvisko a titul,
» súkromný e-mail a telefónne číslo,
» údaje uvedené uchádzačom o zamestnanie v životopise a v motivačnom liste.

Ak nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu a máte záujem ostať v databáze záujemcov o prácu, poskytnutie osobných údajov je potrebné v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona a článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. 

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na zasielanie ponúk na prácu a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete. Dané osobné údaje budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. 


Pre detailné informácie o Zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a. s., kliknite na tento odkaz.

© 2021, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest
"

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

Agree