The General Data Protection Regulation

The General Data Protection Regulation

KOVAL SYSTEMS, a. s., Krížna 950/10, Beluša 018 61, IČO: 31602029 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom:


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 


1. Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov: 
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

» Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Účtovné doklady

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.2. Účel spracúvania osobných údajov v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii uchádzačov o zamestnanie.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby.

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: po dobu 1 roka.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 3. Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii vstupov do areálu: 
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri identifikácii fyzickej osoby pri jednorazovom vstupe, evidencia pohybu osôb a ochrana majetku a osôb.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – návšteva.

» Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, číslo OP.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa.

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje. 
Lehoty na vymazanie osobných údajov: 

Evidencia vstupov

1 rok

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.4. Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry: 
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente).

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia

3 roky

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.5. Účel spracúvania osobných údajov v Marketingu:
V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii členov na účely zasielania marketingových ponúk, newslettrov, informácií o produktoch a novinkách.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, email, telefón. 

» Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby. 

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Marketing

20 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 6. Účel spracúvania osobných údajov v Evidencií akcionárov:
Vedenie zoznamu akcionárov, ich vlastníckych vzťahov a ich majetkovej účasti v spoločnosti. 

» Okruh dotknutých osôb: akcionári. 

» Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia (ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba ktorá nemá pridelené rodné číslo), číselné označenie akcie, jej druh a menovitá hodnota, počet akcií, bankový účet.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách  a o zmene a doplnení niektorých predpisov, § 156 odst. 6, § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia akcionárov

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.7. Účel spracovania osobných údajov v Evidencii súkromných vozidiel používaných na firemné účely: 
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie súkromných vozidiel používaných na firemných účely.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, vlastník vozidla. 

» Zoznam osobných údajov: Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo havarijnej poistky, číslo vodičského preukazu, č. technického preukazu, typ a značka vozidla, ŠPZ vozidla, dátum úhrady havarijného poistenia.

» Právny základ spracovania osobných údajov: Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Zákon č. 95/2003 Z.z. o dani z príjmov.

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia súkromných motorových vozidiel používaných na služobné cesty zamestnancov

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 8. Účel spracúvania osobných údajov - Fotografie: 
V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti.

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, zamestnanci.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, fotografia.

» Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby. 

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Fotografie

20 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 9. Účel spracovania osobných údajov v Dochádzkovom systéme - elektronicky: 
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie zamestnancov, kontroly dochádzky, podkladov pre písomnosti priamo súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnancov, alebo obdobným vzťahom. 

» Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

» Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum a čas príchodu do práce a odchodu z práce, osobné číslo. 

» Právny základ spracovania osobných údajov: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

» Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Dochádzka

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 10. Účel spracovania osobných údajov v kamerovom informačnom systéme:
V rámci činností dochádza k spracovaniu osobných údajov za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku.

» Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom.

» Zoznam osobných údajov: 

» Právny základ spracovania osobných údajov: Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

» Kategórie príjemcov: Súdy, OČTK - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Oprávnený orgán štátu - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Videozáznam

72 hodín

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. 
Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 


KOVAL SYSTEMS, a. s., prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. 

Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali. 


Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s. r. o. (www.eurotrading.sk), emailom na  zo@eurotrading.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie. 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

We inform you that processing of personal data collected by the KOVAL Systems is under the supervision of the Euro TRADING s.r.o. and it is in accordance with the 44 § of Act no. 18/20128 Z.z. and the Article No. 37 REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL. The Euro TRADING s.r.o. offers you an authorized person you can contact at zo@eurotrading.sk. You can find more information at: www.eurotrading.sk/zo

© 2024, KOVAL systems - Powered by KreativGang, designed & developed by GoodRequest